• Hem
 • Handlingsprogra...
sida

Handlingsprogram för Vänsterpartiet i Ale under mandatperioden 2014-2018

Handlingsprogram för Vänsterpartiet i Ale under mandatperioden 2014-2018

Vänsterpartiets mål är att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet. Det är ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan, befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund, en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige.

 

Skola i Ale

Vi ser att i jämförelse med andra kommuner satsar Ale mindre på skolor, förskolor och fritidshem. Lärartätheten i Ale är en av de lägsta i Sverige. Det finns de som menar att resurser inte påverkar skolans resultat, men vi menar att det påverkar i allra högsta grad. Vi kommer därför arbeta för att mer resurser tillförs. Ca 100 nya pedagoger och personal i skolan, förskolan och fritidshemmen behövs för att täcka det akuta behovet. Vänsterpartiet vill att alla barn i Ale ska få en trygg vardag, därför måste resurser tillföras nu! Utan resurser kommer utlovade prioriteringar att stanna vid tomma löften.

Vänsterpartiet vill att Ales skolor skall vara avgiftsfria och kompensatoriska, samt arbeta utifrån evidensbaserade och vetenskapliga metoder.

Med avgiftsfri skola menar vi att skolan inte ska kosta något för eleverna, inga pengar till bussresor och skolutflykter mm. Barnen ska inte behöva ha med frukt till skolan. Inga barn ska behöva låtsas vara sjuka under en skolutflykt för att deras föräldrar inte har råd med denna extra utgift. I våra skolor ska alla vara med i alla lägen – inte bara om de har råd.

Med kompensatorisk skola menar vi en skola som kompenserar för de olika faktorer som kan påverka skolresultaten. Forskning visar att till exempel föräldrars utbildningsnivå kan påverka elevernas studieresultat. Detta måste skolan kompensera.

Ett exempel på en evidensbaserad metod som provats i andra kommuner är att införa 45 min fysisk aktivitet varje dag i skolan. Elevernas allmänna hälsa och studieresultat har förbättrats jämfört med en jämnårig referensgrupp. Vänsterpartiet har lämnat en motion om att införa detta i Ale kommun. Vi ser det som en självklarhet att Ales idrottsföreningar bjuds in för att samverka kring ett liknande projekt, både för att få möjlighet att visa sin verksamhet och för att ge alla barn lika möjligheter att prova olika fysiska aktiviteter, oberoende av familjens ekonomiska situation.

 

Vi vill

 • Som en första åtgärd skapa ekonomisk utrymme för ca 100 nya pedagoger och personal i skola, förskola och fritidshem.
 • Att Ales skolor även i fortsättningen ska vara helt avgiftsfria.
 • Att alla elever i Ales skolor skall ha 45 min fysisk aktivitet varje skoldag.

 

Vård och omsorg i Ale
Omsorgen om äldre och funktionshindrade har en central plats i vårt välfärdssystem. Kommunen har huvudansvaret för att erbjuda trygg och behovsanpassad vård och omsorg. Sedan några år tillbaka har Ale kommun infört lagen om valfrihet inom hemtjänsten (LOV), som innebär att privata aktörer tillåts att erbjuda sina tjänster till kommuninvånarna. De privata aktörer som finns i Ale i dagsläget har endast ett fåtal brukare. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att avveckla LOV, för att istället kunna lägga de resurser som detta tar i anspråk på att utveckla och förbättra kvaliteten på den vård och omsorg som kommunen erbjuder. Vi vill inte att privata aktörer ska skapa sina vinster på kommuninvånarnas skattepengar. Den valfrihet vi strävar efter ska istället finnas inom kommunens egen verksamhet, där den enskildes behov, trygghet och integritet ska styra. Vi tror på att de som har fått bistånd ska kunna få möjlighet att välja inom sin omsorg vad de vill ha hjälp med. Värdesätter man samtal med personal över att få sängen bäddad ska man naturligtvis få det, på samma sätt som om man vill byta gardiner istället för en tvätt en vecka ska det naturligtvis genomföras.

Alla människor kan drabbas av psykisk ohälsa, hamna i missbruk eller andra utsatta livssituationer. Även här har kommunen ansvar att erbjuda bästa möjliga stöd, hjälp och omsorg för att förbättra människors situation och skapa jämlika livsvillkor för kommuninvånarna.

En förutsättning för att kunna erbjuda god vård och omsorg är att de som arbetar inom denna sektor känner sig trygga och uppskattade. Vi kommer att arbeta för att kommunen erbjuder riktiga anställningar, timanställningar ska vara ett undantag. Vi vill också starta en pilotverksamhet med sex timmars arbetsdag, liknande den som finns i Göteborgs kommun.
Vi vill

 • Avskaffa möjligheten till privata vinster i välfärden (LOV)
 • Ge brukare möjlighet att välja inom sitt bistånd
 • Arbeta för riktiga anställningar
 • Starta en pilotverksamhet med 6 timmars arbetstid
 • Verka för att all personal inom omsorgen skall få arbetskläder
 • Utveckla kommunens tillgänglighet. Ale ska vara tillgängligt för alla.
 • Fortsätta arbeta för att kommuninvånare i alla åldrar skall ha jämlika livsvillkor och möjligheter

 

Kultur och fritid

Människor behöver gemenskap och kontakt med andra människor. Vi behöver trygghet, men vi behöver också utmaningar i form av nya möten, nya erfarenheter och ny kunskap. Kultur- och fritidsverksamhet är en viktig del av ett gott liv oavsett i vilken ålder man är. Ale har idag ett rikt kulturliv för alla åldrar, både i kulturhistoriska miljöer och i kulturaktiviteter av olika slag. Vänsterpartiet vill såväl värna om allt detta som att öka möjligheterna till utveckling av kulturlivet.

Skolan skall genomsyras av kulturverksamhet, och för den mer intresserade skall kulturskolan hjälpa till att utveckla individen ytterligare. Avgiften till kulturskolan skall vara låg för att ge alla möjlighet att delta.

De ideella föreningarna gör ett viktigt arbete varje dag för Ales unga och äldre. Vi behöver stötta dem i sitt arbete genom att omarbeta aktivitetsstödet så att föreningar som har en mindre verksamhet även ges möjlighet att driva sin förening under rimliga villkor. Det är också viktigt att rikta de kommunala bidragen så att föreningar som tar ett stort socialt ansvar ges möjlighet att fortsätta och utveckla sin verksamhet.

 

 

 

Vi vill

 • Värna om och öka möjligheterna till utveckling av Ales kulturliv
 • Att alla barn ska kunna delta i kulturskoleverksamhet, oavsett föräldrarnas inkomstnivå
 • Omarbeta aktivitetsstödet för en mer rättvis fördelning
 • Fortsätta satsa på Ales bibliotek
 • Fortsätta erbjuda fria lokaler till pensionärsföreningarna

 

Miljö och samhällsbyggnad

I vårt samhälle i dag förverkar vi våra naturresurser i en ohållbar fart. Därför måste vi ta steg mot ett mer hållbart samhälle som genomsyras av ett radikalt miljötänkande som ständigt utvecklas.

Ett modernt miljötänkande måste präglas av en helhetssyn. När människan håller sig inom de ramar naturen ger finns grunden för goda livsförutsättningar och en hållbar välfärd. Det är en nödvändighet att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Dagens jakt på ständigt högre vinster leder till en rovdrift på miljön som står i direkt motsättning till detta. Med politiska beslut måste produktions- och konsumtionsmönster ställas om.

Vänsterpartiet säger nej till utförsäljning av Alebyggen och vill istället slå vakt om att bevara och bygga nya hyresrätter och äldreboenden. Bostadsfrågan är också en fråga om jämlika villkor, människor måste ha möjlighet att bosätta sig i kommunen även om de inte har en miljon på banken.

 

 

 

Vi vill

 • Att kommunen utökar sina inköp av miljömärkta och rättvisemärkta produkter
 • Arbeta för en levande sjömiljö. Detta innebär att kontrollera enskilda avlopp för att förhindra fortsatt övergödning av våra badsjöar
 • Förbättra avfallshanteringen i kommunen och underlätta för en ordentlig källsortering
 • Att kommunen skall vara fossilbränslefritt innan 2030
 • Att kommunen skall ta sitt ansvar för att utveckla allternativ elproduktion och ha områden för vindkraft. Gör du insatser på ditt eget hus för att minska miljöpåverkan skall detta vara avgiftsfritt gällande bygglovstaxor.
 • Att Alebyggen stannar i kommunens ägo
 • Att det byggs hyresrätter och äldreboenden.

 

Orter i Ale

Ale består av en mängd olika orter med på många sätt helt olika karaktär, detta är positivt på många sätt men det innebär också utmaningar för kommunen när man ska tillgodose de olika behoven. Vi ser även behovet av att ha centralorter, dessa orter är Nödinge och Älvängen. Här kommer några exempel på vad vi vill göra för att utveckla kommunens olika orter.

Vi Vill i

Surte: Bevara det unika historiska arvet från glasbruksepoken och utveckla detsamma. Detta bör göras i samarbete med lokala föreningar.

Bohus: utveckla en friidrottsanläggning över tid och i samarbete med Bohus IF.

Nödinge: Byggaen konstgräsplan i samarbete med Nödinge SK.

Nol: Anlägga ett parkområde med plats för lek och rekreation för alla åldrar.

Alafors: Bygga en gång- och cykelväg från Alafors till Starrkärr.

Älvängen: Utveckla centrum runt pendelstationen med bostäder och verksamheter.

Skepplanda: Bevara och utveckla simhallen. Bygga styrketräningsstationer längs spåret.

 

Hur skall pengarna räcka till allt?

Du har nu läst vårt kommunalpolitiska program där vi pekar på problem och möjligheter i Ale. Vi redovisar våra förslag till politiska lösningar och är medvetna om att dessa kostar pengar.

Men kommunens resurser är begränsade….

En del av våra förslag får därför genomföras under en längre tidsperiod än fyra år och kräver dessutom ibland beslut i riksdagen och Västra Götalandsregionen.

Vi menar att våra förslag är realistiska och går att genomföra på kort och lång sikt.

Vår kommunalpolitik har som mål att åstadkomma ett bättre Ale.

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk