• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

En ekonomi för alla.
Inte bara för några få.

De samlade rikedomarna i världen är större än någonsin, men resurserna är orättvist fördelade och inkomstklyftorna i Sverige ökar. Vi har förutsättningar att bygga ett samhälle för alla, men för det behövs vänsterpolitik. För Vänsterpartiet går den gemensamma välfärden alltid före skattesänkningar. Ett jämlikt och rättvist samhälle går alltid före marknadslösningar och vinstintressen. Ale ska vara en kommun för alla.

Valet handlar om jämlikhet och rättvisa. Vänsterpartiet har förslagen som ger oss en kommun där alla kan bo, leva, utbilda sig, roa sig och åldras oavsett storleken på den egna plånboken.

 

Bygga och bo

I Ale kommun ska det finnas plats för alla. När du flyttar hemifrån ska du hitta någonstans att bo utan att behöva ha fötts med förmögna föräldrar, ha ett par miljoner på banken eller tvingas ta dyra banklån. Och när du blir gammal och trött ska du kunna hitta en mindre bostad, om du behöver detta, till en rimlig kostnad.

För en hållbar utveckling och för att på riktigt ta hand om vår jord och de människor som ska ta över efter oss behöver vi utveckla klimatsmarta boenden som värms upp och drivs med förnyelsebar energi.

Vi vill:

 •  att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror
 • slå vakt om vårt kommunala bostadsbolag
  Alebyggen och säga nej till alla förslag om
  försäljning av bolaget eller bolagets fastigheter
 • att det satsas på innovativa och smarta lösningar för
  olika boendeformer, för ett mera hållbart samhälle
 • ha utökade satsningar på fjärrvärme

 

Trafik och infrastruktur

I Ale kommun ska det finnas plats för alla. När våra samhällen planeras måste det göras så att också den som saknar bil eller är funktionshindrad kan få tillgång till dagligvaruhandel och annan viktig service.

Vi vill minska bilåkandet i kommunen genom att de flesta nya bostäder byggs nära kollektivtrafik och där kollektivtrafik kan utvecklas.

Som ett alternativ till bilåkandet krävs en utbyggd kollektivtrafik med matartrafik som ansluter till pendeltågen och en satsning på elbussar.

Vi vill:

 • ha trygga och säkra vägar för alla trafikanter
 • öka användningen av klimatsmart bränsle
 • bygga ut kollektivtrafiken
 • att biljettpriset för den som har färdtjänst ska vara
  detsamma som för reguljär kollektivtrafik
 • att kollektivtrafiken på sikt skall vara gratis för alla

 

Kultur och fritid

I Ale kommun ska det finnas plats för alla. Människor behöver gemenskap och kontakt med andra. Vi behöver trygghet, men vi behöver också utmaningar i form av nya möten, nya erfarenheter och ny kunskap. Att ha tillgång till eller utöva musik, teater och konst berikar alla människors liv oavsett ålder. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att utöva kultur och ta del av kulturlivet.

Biblioteken fyller en viktig funktion som kulturspridare i våra samhällen. Kulturskolan och skapande skola spelar en viktig roll för att tidigt väcka intresse och stimulera barn till eget skapande.

Ale har tre kulturhistoriskt viktiga och helt unika anläggningar. Repslagarmuséet,Glasbruksmuséet och Vikingagården är attraktiva besöksmål för turister. För oss som bor och växer upp i Ale ger de en kunskap om hur vårt område har utvecklats genom århundraden.

Vi vill:
• värna om och öka möjligheterna till utveckling av
Ales kulturliv

 • fortsätta satsa på Ales bibliotek och skapa likvärdiga
  skolbibliotek
 • ge de ideella föreningar som förvaltar vårt
  kulturarv reella möjligheter att driva verksamheten
 • att alla barn ska kunna delta i kultur- och
  idrottsverksamhet oavsett föräldrarnas inkomst

 

Äldreomsorg och pensioner

I Ale kommun ska det finnas plats för alla. Äldreomsorgen har en central plats i vårt välfärdssystem. Den ska ge våra pensionärer en trygg ålderdom och social omsorg. Alla ska ges möjlighet att bo kvar hemma så länge man själv vill och kan. Men när hälsan försämras, när ensamheten och otryggheten blir för stor, trots stöd och hjälp från kommunen, måste det finnas möjlighet till alternativa vård- och boendeformer.

Inkomstskillnaderna mellan olika pensionärer är idag stor. Kvinnor hör till den grupp som har de lägsta pensionerna. Alla ska kunna leva på sin pension, inte bara de som varit höginkomsttagare.

Medellivslängden ökar och många bor kvar hemma allt längre. Ensamheten kan vara ett stort problem för många. Behovet av aktiviteter och möjligheter att träffa andra är stort, både för den som bor på ett äldreboende eller bor kvar hemma. Då är det viktigt med mötesplatser och att ta till vara den resurs som pensionärsföreningarna och andra föreningar utgör.

Vi vill:

 • att äldreomsorgen drivs i kommunal regi
 • att ingen ska behöva vara fattigpensionär
 • ha ett mer solidariskt pensionssystem.
 • satsa på mötesplatser för äldre
 • starta ett försök med sex timmars arbetsdag i

någon av våra verksamheter inom äldreomsorgen eller en annan verksamhet inom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

 

Skola och barnomsorg

Alla barn i Ale kommun ska ha rätt till bra förskolor och skolor. Det ska inte spela någon roll vilken förskola eller skola man väljer. Det ska inte spela någon roll var man bor, kommer ifrån, om man är pojke eller flicka eller vilken utbildning ens föräldrar har. Förskolan och skolan i Ale kommun ska ge en god utbildning till alla barn och ungdomar.

Studieresultaten i Ale har i genomsnitt ökat, men skillnaderna mellan skolorna är stora. För att förbättra studieresultaten och minimera skillnaderna behövs en ökad personaltäthet. Med mer personal kan varje elev bli sedd och få den hjälp som behövs. Det krävs en bättre lär- och arbetsmiljö i skolan och förskolan. Detta gäller också våra fritidshem som har för stora barngrupper och för låg personaltäthet.

Elevhälsan har en central roll för elevernas hälsa och behöver prioriteras och vidareutvecklas.

Vi vill:

 • öka personaltätheten i förskola, skola och fritidshem
 • förbättra skolbiblioteken i Ale kommun
 • införa 45 minuters schemalagd fysisk aktivitet
  varje dag i Ales skolor
 • stärka upp elevhälsan för kommunens skolor

 

Miljö och klimat

I vårt samhälle idag förbrukar vi våra naturresurser i en ohållbar takt. Därför krävs politiska insatser för att spara på vår jord och vår natur. Alla kan göra lite – vi kan sopsortera och vara medvetna konsumenter, ta tåget eller elbilen istället för att flyga och vi kan äta mindre kött – men för att på allvar rädda naturen och klimatet krävs större samhällsförändringar. Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energi. Den ekonomiska politiken får inte bara handla om att ständigt kräva ökad tillväxt. Det klarar inte vår jord av!

Vi vill:

 • att Ale kommuns alla servicebilar drivs med förnybar energi, gärna grön el
 • att matartrafik till pendelstationerna i Ale kommun körs med bussar utan giftiga utsläpp
 • att flera laddstationer för elfordon installeras runtom i Ale kommun
 • att flera boendes uppvärmning drivs av solceller
 • att skatter och lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen, så att vi tillsammans kan minska utsläppen.

 

Mycket av det vi tar upp i programmet kommer inte att hinna genomföras under en valperiod. En del kräver beslut på kommunal nivå, annat är sådant som riksdagen eller Västra Götalandsregionen ansvarar för.

För ett rättvist och solidariskt samhälle – rösta på Vänsterpartiet i både riksdags-, region- och kommunalvalet!

 

Kopiera länk