Förstatligad skola kan lösa växande orättvisa

Det ska inte spela någon roll i vilken kommun eller skola en elev går. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste staten garantera detta. För detta behövs en enda huvudman, skriver Rossana Dinamarca (V).

Orättvisan i den svenska skolan har ökat sedan 1990-talets början. Skillnaderna i resultat och kunskaper ökar mellan elever, skolor och kommuner. Skolan har misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag, det vill säga att motverka att elevernas bakgrund inverkar på deras kunskaper.

En orsak till att detta har kunnat ske är att de politiska reformerna av skolan har gjort att ett nationellt reglerat skolväsende har ersatts av ett av de mest decentraliserade skolsystemen i västvärlden. Huvudinslagen i detta nya skolsystem är att kommunen har ansvar för skolan, det är möjligt att fritt välja skola och att enskilda får driva skolor med hjälp av offentliga bidrag. Resurserna till undervisning har minskat vilket generellt försämrar skolornas möjligheter att arbeta kompensatoriskt. Dessutom tillåts inte elevernas behov styra resursfördelning i tillräckligt stor utsträckning.

Förhoppningar kom på skam

Överföringen av huvudmannaskapet till kommuner och enskilda, har inneburit att rättigheten till kunskap och bildning försämrats. Marknadslösningar och konkurrens mellan skolor skapar stora kvalitetsskillnader. För Vänsterpartiet är detta oacceptabelt. Alla elever ska ha rätt till en bra utbildning och skola oavsett var någonstans de bor eller vilken skola de går i.

Skolans kommunalisering och decentralisering under 1990-talet och framåt syftade till att höja kvaliteten i verksamheten, ta bort hinder för lokala initiativ och utveckla skolans verksamhet efter individuella behov. 1990-talets nya läroplaner höjde ambitionerna och gav för första gången skolan ansvaret för att ge eleverna kunskaper – inte bara utbildning. Tyvärr har dessa förhoppningar kommit på skam. Dagens svenska skola har på senare år fjärmat sig allt mer från likvärdighet och höga ambitioner. Eleverna får inte den undervisning de behöver och når inte kunskapsmålen.

Likvärda förutsättningar

Alla skolor i hela landet måste garanteras likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun eller skola en elev går. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste staten garantera detta. Det låter sig inte göras av hundratals olika huvudmän – kommuner och fristående skolor – som i dagens Sverige.

Vi vill inte tillbaka till 1970-talets centralstyrning av skolan. Vi vill inte återupprätta Skolöverstyrelsen och detaljreglera undervisningen. Vi ser ett stort och viktigt utrymme för lokala initiativ inom skolan. Vi värderar lärares professionalitet högt, och vi vill garantera elever och föräldrar rätt till inflytande över skolvardagen. Vi förespråkar likvärdighet – inte likriktning.

I dag är det för stora skillnader i hur kommunerna tar ansvar för skolan. Att kostnaderna för eleverna varierar är naturligt med tanke på de olika förutsättningarna att bedriva undervisning i olika landsändar, men de nuvarande avvikelserna är för stora. Det är inte rimligt att skillnaden mellan de kommuner som satsar mest på grundskolan och de som satsar minst är uppemot 50 000 kronor per elev.

Vänsterpartiet vill att staten tar över huvudmannaskapet för grund- och gymnasieskolan. Det löser inte alla skolans problem, men det lägger en nödvändig grund för att komma tillrätta med de orättvisor som nu växer.

Ett första steg mot ett förstatligande är att Jan Björklund slutar förhala den utredning om att utvärdera de stora skolreformerna, som Vänsterpartiet har föreslagit och riksdagen beslutade om förra året.

Rossana Dinamarca (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.

Arkiv